Política de privacitat

Política de privacitat

La Política de Privacitat de MEDIA 3.14 està presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Ús i tractament de dades de caràcter personal

L’accés dels Usuaris al Lloc Web i la participació en promocions i/o subscripció al butlletí informatiu ofert a través del Lloc Web implica el tractament de dades de caràcter personal. Generalment, les persones que facin ús del Lloc Web ho fan sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per accedir als Serveis, els Usuaris, en determinats casos hauran de facilitar certes dades de caràcter personal. MEDIA 3.14 garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels Usuaris, segons l’establert en la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

En aquest sentit, s’informa que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de MEDIA 3.14, S.L, degudament inscrit davant el Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb la finalitat de respondre a les seves consultes i sol·licituds, així com enviar-li informació comercial per mitjans telemàtics. Mitjançant l’enviament de les seves dades, l’Usuari presta el consentiment a la inclusió de les seves dades en el fitxer d’acord a les anteriors finalitats.

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a MEDIA 3.14 els canvis que es produeixin en aquestes dades. L’Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades.

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, MEDIA 3.14 exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells Usuaris que hagin atorgat el seu consentiment.

MEDIA 3.14 informa a l’Usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen al final de tots el nostre correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic lopd@media314.cat

Mesures de seguretat

MEDIA 3.14 li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això, de conformitat amb el previst en l’article 9 de la LOPD i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. En aquest mateix sentit, és important destacar que els treballadors de MEDIA 3.14 estan obligats a mantenir secret de totes les dades tractades amb motiu de l’acompliment del seu treball, i a utilitzar-los únicament en la forma que exigeixi l’acompliment de les seves funcions. MEDIA 3.14 contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Exercici de drets: accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Els Usuaris podran dirigir-se a MEDIA 3.14, en la seva qualitat de titular del fitxer, amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant una comunicació per escrit adjuntant fotocòpia de DNI dirigida a la següent adreça: MEDIA 3.14, S.L Av. Diagonal 177-183, planta 12, Edifici Imagina, CP 08018 Barcelona, amb la següent referència en la seva carta: “Exercici de drets” (juntament amb la seva sol·licitud escrita i signada, haurà d’acreditar la seva personalitat aportant fotocòpia del seu D.N.I.), o enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: lopd@media314.cat